sro
Tipy & praktické informace

Jak založit s.r.o.

Informace k založení s.r.o.

Obchodní firma (název) společnosti

Než se rozhodnete pro název své firmy, je třeba dbát, aby v obchodním rejstříku (OR) již nebyl zapsán název stejný nebo zaměnitelný (lze zkontrolovat na www.justice.cz).

sro

Sídlo společnosti

V případě, ze zvolíte při založení s.r.o. sídlo na vlastní adrese, je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z Katastru nemovitostí ne starší 3 měsíce (tyto dokumenty připraví naše společnost). V případě, že ještě není nemovitost zapsána v KN, je nutné doložit kolaudační rozhodnutí/souhlas a přidělení čísla popisného/orientačního, obojí v originále nebo v ověřené kopii.

Předmět podnikání

Oprávnění k podnikání v dané oblasti vzniká při založení s.r.o. až ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě. V případě provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce.

Společníci

Společníkem (tedy vlastníkem společnosti) může být při založení s.r.o. fyzická nebo právnická osoba. V případě, že společníkem bude fyzická osoba, potřebujeme znát:

 • jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození u cizinců), adresa trvalého pobytu
 • výši obchodního podílu

V případě, že společníkem bude česká právnická osoba:

 • obchodní firmu (název), IČ, sídlo, výpis z OR ne starší 3 měsíce
 • výši obchodního podílu

V případě, že společníkem bude zahraniční právnická osoba:

 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem země, kde má společnost sídlo. Z tohoto dokumentu musí být především zřejmé, kdo je oprávněn za společnost jednat a že společnost existuje. Dokument musí být navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • výši obchodního podílu

Statutární orgán – jednatel

Jednatelem společnosti s ručením omezeným (tím, kdo za ni jedná a kdo ji zastupuje)může být jakákoli fyzická osoba. Není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU. Nově může být členem představenstva také PRÁVNICKÁ OSOBA.

Jednatel – občan ČR

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Jednatel – občan EU

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Jednatel – občan zemí mimo EU

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu a z rejstříku trestů ČR – oba ne starší 3 měsíce, zahraniční navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Registrace k DPH

Na Vaše přání podáme přihlášku k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty či k dani z příjmu.

Základní kapitál

Můžete si určit jeho výši, přičemž minimální výše základního kapitálu je 1,- Kč, přičemž se doporučuje alespoň 200.000,- Kč.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.