Komerční články

Stavíte dům? Nepodceňujte protiradonová opatření

Pokud jste si koupili pozemek a chce na něm stavět svůj vysněný rodinný dům, je potřeba si nechat zjistit, zda se v půdě nevyskytuje radon, který může být zdraví člověku nebezpečný. Pak je nutné navrhnout a provést protiradonová opatření. Jaké to jsou se dočtete v následujícím článku.

Navrhování a provádění protiradonových opatření je doprovázeno s celou řadou stavebních souvislostí, které je nutné dodržovat a respektovat. Základním opatřením je ČSN 73 0601, které říká, že musí být zajištěna koncentrace radonu v každé místnosti pobytového prostoru menší než směrné hodnoty pro koncentraci radonu ve vzduchu stanovené vyhláškou SÚJB.

808-1811169954

Pozor na podloží

Radon se nejčastěji vyskytuje v podloží. Vzniká totiž radioaktivní proměnou uranu obsaženého v zemské kůře. V půdním vzduchu se na území České republiky vyskytuje 10 000 – 100 000 Bq/m3. Z povrchu země se radon uvolňuje do venkovní atmosféry. Zde se naředí a jeho koncentrace se rapidně sníží.

Hlavními důvody, proč pak radon uniká do obytného prostoru je nedokonalý a nekvalitně provedený základ spodní stavby bez jakýchkoliv protiradonových opatření. Důležité je tak před výstavbou provést měření radonu. Nejčastějšími problémy jsou:

  • trhliny,
  • netěsné prostupy instalačního vedení,
  • netěsné šachty,
  • netěsné topné kanály.

Budovy s nízkým radonovým rizikem

U staveb s nízkým radonovým rizikem se nevyžadují žádná speciální opatření. Dostatečnou ochranou stavby bude hydroizolace, která bude navržena podle hydrogeologických poměrů. Důležité je, aby byla provedena v celém půdorysné ploše objektu.

Opatření proti radonu

Návrh protiradonových opatření u nových staveb vzniká na základě výchozí kategorie radonového rizika pozemku, která byla zjištěna při radonovém průzkumu. Existují různé metody, které je možné u novostaveb aplikovat.

  • hydroizolace,
  • protiradonová izolace,
  • protiradonová izolace + odvětrávání podloží,
  • protiradonová izolace + odvětrávaná mezera.

809-2211596244

Hydroizolace

Kvalitní hydroizolace dokáže zabránit pronikání vody i radonu. U protiradonové izolace je nutné, aby byla nejvyšší bezpečnost a spolehlivost dosahována v zeminách suchých a vysoce propustných.

Protiradonová izolace

Protiradonová izolace může být tvořena asfaltovými pásy, syntetickými fóliemi, stěrkami různého chemického složení. Asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové izolace. Je to z toho důvodu, že se kovová fólie snadno poškodí.

Na protiradonovou izolace nesmí být použité plastové profilované fólie, kvůli špatné těsnosti. Nevhodné jsou také železobetonové konstrukce, a to ani v případě, že by byl použité krystalizační nebo jiné přísady.

811-1511437447

Odvětrávání podloží

U novostaveb bývají odvětrávací systémy většinou tvořeny soustavou perforovaných drenážních trubek, které se ukládají do souvislé drenážní vrstvy o nejmenší tloušťce 150 mm, které jsou tvořené z vhodného kameniva. Drenážní vrstva musí být na povrchu chráněna geotextílií nebo lepenkou.

Odvětrávaná mezera

Úkolem odvětrávané vzduchové mezery je snížit koncentraci radonu pod protiradonovou izolací nebo pod ní vytvořit podtlak vzhledem k tlaku vzduchu v interiéru. Na vytvoření vzduchové mezery se nejčastěji používají plastové profilované fólie.

Tyto fólie vytvářejí spolehlivou vzduchovou mezeru, která zajišťuje výměnu vzduchu po celém půdorysu mezery v průběhu celého roku. Odborníky se doporučuje odvětrávání vzduchové mezery svislým potrubím nad střechou objektu.

Za informace děkujeme společnosti RADON STAV s.r.o. – měření radonu Plzeň.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.